Strafrecht

  Strafrecht is "gevaarlijk recht" wordt wel eens gezegd. Als burger heeft u allerlei grondrechten zoals het recht op bewegingsvrijheid en het recht op privacy. In het strafrecht kan de staat die rechten opzij schuiven en u arresteren of zelfs uw telefoon aftappen zonder dat u dat weet. Vanzelfsprekend mag de overheid dat niet zo maar doen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden die in de wet terug te vinden zijn. Wat moet u doen als u een strafbeschikking krijgt? Wat is precies een taakstraf? Wanneer mag de rechter terbeschikkingstelling opleggen? Hoe kan een slachtoffer de geleden schade vergoed krijgen? Strafbare feiten worden verdeeld in misdrijven en overtredingen. Dat heeft allerlei gevolgen, onder andere voor de vraag welke rechter moet oordelen. Bij misdrijven maakt het weer verschil of de dader expres handelde of per ongeluk. Dat heeft gevolgen voor de maximumstraf. Om zijn beschuldigingen aan het adres van een verdachte hard te maken, zal de officier van justitie met bewijzen moeten komen. Komt u met het Strafrecht in aanraking, dan is het zaak dat u tijdig juridische hulp inroept. 

  Neem contact op met Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink. Uw zaak is onze zorg.

  Bijvoorbeeld als u uw rijbewijs is ingevorderd?

  De politie heeft uw rijbewijs ingenomen. Bijvoorbeeld omdat u veel te hard reed, teveel alcohol op had, of weigerde mee te werken aan een blaastest of bloedonderzoek. Mag de politie dat zomaar doen? Hoe krijgt u uw rijbewijs weer terug? Moet u wachten tot uw zaak voor komt? En als de rechter u dan 'ontzegging van de rijbevoegdheid' oplegt, hoe lang kunt u dan uw rijbewijs kwijt zijn? 
  Als u de verkeersveiligheid in gevaar brengt, heeft de politie het recht uw rijbewijs 'in te vorderen'. Daarvan is in ieder geval sprake als u rijdt onder de invloed van (teveel) alcohol of drugs, als u weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek en als u meer dan 50 kilometer per uur te snel hebt gereden.

  De politie heeft uw rijbewijs. En dan?
  Binnen 3 dagen nadat uw rijbewijs is ingenomen stuurt de politie het naar de officier van justitie. Deze beslist binnen 10 dagen na de invordering of u het weer terugkrijgt. Daarvan ontvangt u bericht. U moet uw rijbewijs dan zelf gaan ophalen bij het parket van de officier van justitie. Het adres staat in het bericht. Hebt u na 10 dagen nog niets gehoord? Dan kunt u contact opnemen met het openbaar ministerie in het arrondissement waartoe de plaats behoort waar uw rijbewijs is ingenomen.

  Wanneer krijgt u uw rijbewijs niet meteen terug?
  Is de overtreding te ernstig, of is het niet de eerste keer dat u op hetzelfde feit bent betrapt? Dan vordert de officier van justitie uw rijbewijs voor langere tijd in. Hoe lang hangt af van de straf die de rechter naar verwachting gaat opleggen. Meestal bent u in dit geval uw rijbewijs in ieder geval kwijt tot de dag van de zitting. Binnen 6 maanden na de invordering door de politie moet de officier van justitie uw zaak voorleggen aan de rechter. Doet hij/zij dit niet, dan krijgt u uw rijbewijs terug.

  Hoe lang kan ik mijn rijbewijs kwijt zijn?
  Dat hangt af van de overtreding of het misdrijf en of het de eerste keer is dat u daarvoor wordt bestraft. Op recidive (het opnieuw begaan van dezelfde overtreding of hetzelfde misdrijf) staan langere maximum ontzeggingsperioden. Hieronder ziet u per overtreding de maximale ontzeggingsduur:

  Soort overtreding

  1e keer

  recidive

  snelheidsovertredingen

  2 jaar

  4 jaar

  rijden met teveel alcohol

  5 jaar

  10 jaar

  rijden met drugs

  5 jaar

  10 jaar

  doorrijden na ongeval

  5 jaar

  10 jaar

  De tijd dat u uw rijbewijs kwijt was voor de rechtszitting wordt afgetrokken van de ontzegging die de rechter u oplegt. 

  Maar wat als ik mijn rijbewijs nodig heb voor mijn werk?
  Bent u het er niet mee eens dat de officier van justitie uw rijbewijs heeft ingehouden? Of heeft u het nodig voor uw werk? Dan kunt u een zogenaamd klaagschrift indienen bij de rechtbank. Dat is een brief gericht aan de griffie van de rechtbank in het arrondissement waartoe de plaats behoort waar uw rijbewijs is ingenomen.  In het klaagschrift verzoekt u de rechter om teruggave van uw rijbewijs. Daarbij geeft u gemotiveerd aan waarom dit voor u belangrijk is. Zeker bij een eerste overtreding kan de rechter gevoelig zijn voor het argument dat u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk. In plaats van teruggave zonder meer kan de rechter u ook een (geheel of gedeeltelijk)voorwaardelijke ontzegging opleggen, of een geclausuleerde ontzegging. Dan mag u bijvoorbeeld een bepaalde periode niet in het weekend rijden, maar wel op werkdagen. Ook dan krijg u uw rijbewijs terug. 
  Voordat u een klaagschrift verstuurt is het raadzaam Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink te raadplegen. Wij staan u met juridische raad en daad terzijde.

  Moet ik eerst 10 dagen wachten voor ik een klaagschrift stuur?
  Nee, u hoeft niet te wachten tot na de termijn van 10 dagen waarbinnen de officier van justitie moet beslissen of u uw rijbewijs terugkrijgt. U kunt ook meteen uw rijbewijs terugvragen. Alleen moet u uw verzoek dan richten tot het openbaar ministerie in het arrondissement waartoe de plaats behoort waar uw rijbewijs is ingenomen. 
  Een verzoek aan de officier van justitie moet u zelf doen.

  En als ik toch ga rijden?
  Als uw rijbewijs is ingevorderd of als u een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en u gaat toch autorijden, dan begaat u een misdrijf. Wordt u betrapt dan kunt u een fikse geldboete en/of een gevangenisstraf krijgen. Wordt u betrapt op autorijden op een tijd (bijvoorbeeld het weekend) waarvoor u een gedeeltelijke ontzegging is opgelegd? Dan wordt de rijontzegging alsnog totaal. U moet uw rijbewijs inleveren en mag dan ook niet meer op werkdagen rijden.

  Als ik mijn autorijbewijs kwijt ben, mag ik dan wel een ander voertuig besturen?
  Nee. Als u een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd mag u geen enkel gemotoriseerd voertuig besturen.