Sociale Rechtszekerheid

    Het socialezekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers,  werknemer, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen). Iedereen kan er mee te maken krijgen. Een WW of WIA-uitkering, een bijstands- en IOAW-uitkering of een AOW-uitkering zijn termen die we daarbij tegenkomen. Van groot belang is dat u tijdig actie onderneemt als u het niet eens bent met een uitkeringsbesluit of een dreigende terugvordering van teveel ontvangen uitkering. Ook als er niet snel genoeg op uw aanvraag om een uitkering wordt beslist, of uw uitkering wordt beëindigd en u bent het daarmee niet eens dan kunt u daartegen opkomen. Een veilige vuistregel is dat u, tenzij anders vermeld, uiterlijk binnen vier weken nadat u een brief van de uitkerende instantie heeft ontvangen, hiertegen actie onderneemt. Neem daarom tijdig contact met Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink te Tilburg op. Wij nemen het voor u op.