Voor betaalbare kwaliteit in juridische hulp en advies zijn wij elke werkdag bereikbaar van 10.00- 20.00 uur

  Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink 
  Postadres: Balistraat 17 5014BG Tilburg
  Telefoon: 06-57437602 
  email: pmasseli@xs4all.nl
  Bankrekening: NL85INGB0003748607

  Wat doen wij voor u?

  Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink heeft als doel betaalbare kwaliteit in juridische hulp en advies te bieden, en richt zich op de algemene rechtspraktijk. Ook kunnen wij u hulp en advies bieden bij het oplossen van problemen die verband houden met schulden. Tijdens het gratis eerste telefonische intakegesprek (ongeveer 10 minuten) krijgt u inzicht in de mogelijkheden en de haalbaarheid van uw zaak. Voor elk informatief vervolg gesprek hanteren wij, tenzij anders overeengekomen, het standaard tarief van € 50 per kwartier.

  Bezwaar of beroep tegen een beslissing

  Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing van de gemeente inzake bijstandsverlening, een beslissing van de Belastingdienst, een beslissing van het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie, en ziet u op tegen het schrijven van een brief, bezwaar- of beroepschrift, of wilt u hierover juridisch advies, ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Eventueel begeleiden we u ook bij een hoorzitting en treden indien nodig voor u op bij zittingen van de rechter. TIP: wij wijzen u er op dat, indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid, bijvoorbeeld een strafbeschikking of een besluit van een uitkeringsinstantie, er wettelijke termijnen gelden voor, zoals dat heet, het maken van bezwaar- en beroep. Een veilige vuistregel is dat u binnen vier weken, voor strafbeschikkingen is dat twee weken, na ontvangst van het besluit waar u het niet mee eens bent actie onderneemt. Neem dus tijdig contact met ons op.

  Aan de hand van de door u verstrekte informatie bespreken wij met u welke actie wij gaan ondernemen. U mag vervolgens van ons verwachten dat wij u van alle voor uw zaak van belang zijnde ontwikkelingen op de hoogte houden. Wij verwachten van u dat u ons tijdig, volledig en juist informeert over alles wat van belang is bij het oplossen van uw probleem. Tijdens het intakegesprek kunnen wij u vragen een zogenaamd opdrachtformulier te onderteken. Hiermee geeft u ons formeel opdracht om voor u aan de slag te gaan. 

  No-cure No-pay

  Indien de zaak zich daarvoor leent kunnen wij ook op basis van `no-cure no-pay` voor u optreden. De beoordeling of een zaak zich daarvoor leent is ter beoordeling van Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink. Indien een zaak op basis van `no-cure no-pay` wordt gewonnen, is ons honorarium 15% van het bedrag. Er dient vooraf een verklaring te worden ondertekend waarin u ermee instemt dat teruggave of uitbetaling van het volledige (boete)bedrag of schadevergoeding dient plaats te vinden op het rekeningnummer van Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink. Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden.

  Financiële afspraken met de cliënt

  Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Immers de kosten van juridische werkzaamheden kunnen (zeer) hoog zijn. De wijze van declareren zal bij aanvang van de werkzaamheden met de cliënt worden afgesproken. De financiële afspraken worden voor zover mogelijk schriftelijk vastgelegd. Wij streven naar  helderheid en duidelijkheid vooraf. Ongeacht de aard van de werkzaamheden hanteren wij altijd een starttarief van € 50. Vervolg tarieven variëren al naar gelang de aard van de zaak en de persoon van de cliënt. Wij spreken dit voor zover mogelijk en wenselijk vooraf met u af. Bedragen voor juridische werkzaamheden variërend van € 50 voor eenvoudige juridische hulp (zoals schrijven brieven, geven van advies of voeren van telefoongesprekken) oplopend tot € 150 per uur voor zaken die juridisch onderzoek en optreden bij de rechter vragen zijn geen uitzondering. Indien daarvan sprake is worden kosten van deskundigen, griffierecht, deurwaarderskosten en reiskosten eveneens in rekening gebracht. Het totaal van de declaraties wordt met 5% verhoogd ter dekking van de overige kantoorkosten. Wij hanteren betaalbare tarieven. Dit betekent dat indien er in een procedure een kostenvergoeding wordt toegewezen, u er als cliënt mee instemt dat de toegewezen vergoeding ongeacht de hoogte van het toegekende bedrag onderdeel uitmaakt van het honorarium. 

  U kunt bij ons niet terecht voor zogenaamde pro-deo zaken. Voor hulpvragers met een inkomen op of rond bijstandsniveau hanteren wij afhankelijk van het inkomen en de soort zaak aangepaste tarieven. Neem hierover gerust contact met ons op. 

  Alle prijzen op deze site zijn in EURO, tenzij anders is aangegeven. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

  Bij ons geen dure kantoren, wel een goede service. Uw juridisch probleem is onze zorg. Wij houden het simpel en betaalbaar. Neem voor vragen contact met ons op.